Privacy reglement

Apotheek Maarheeze heeft een eigen privacy verklaring. De inhoud hiervan kunt u hieronder lezen.
Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd contact met ons hierover opnemen.

1. Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via adequaat beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en uw zorg.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen GDV (geïndividualiseerde distributievormen/Baxters) bij Brocacef Maatmedicatie op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.
Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen naar derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens, registreren wij dit in ons interne datalekkenregister en indien van toepassing aan de betrokkenen.
Tot slot houden wij logging bij om bij te houden wie uw gegevens in heeft gezien. Deze logging wordt 5 jaar bewaard of langer indien nodig.
2. Uw rechten
U heeft recht op (elektronische) inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houdt u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wetgeving moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 20 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). U heeft ook het recht om informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met de apotheek.
3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn naam en adresgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ (verkrijgbaar in de apotheek).

Apotheek Maarheeze Functionaris voor de Gegevensbescherming
Kijkakkers 24 Dhr. L.H. Osinga
6026ER Maarheeze Postbus 195 3950 AD MAARN
0495-593600 www.fgmc.nl